Jak získat značku

 

Držitelem certifikátu se může stát fyzická nebo právnická osoba, jestliže požádá o certifikaci výrobku, a bude splňovat kritéria oprávněnosti a certifikační kritéria.

 

Žadatel o certifikaci (dále jen „žadatel") vyplní Žádost o udělení certifikátu pro používání regionální ochranné známky „PRAVÉ VALAŠSKÉ®" (dále jen „žádost"), kterou obdrží od koordinátora nebo si vytiskne z internetových stránek www.pravevalasske.cz. Vyplněnou žádost včetně povinných příloh doručí osobně nebo poštou koordinátorovi spolu se svým výrobkem.

 

Podpisem na žádosti žadatel potvrdí souhlas s Pravidly a zaváže se k naplňování certifikačních kritérií, za které mu budou v rámci hodnocení přiděleny body.

 

Všechny údaje uvedené v žádosti budou považovány za důvěrné a budou použity pouze pro účely certifikace výrobků. Správce, koordinátor i komise bude postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

O udělení certifikátu je možné žádat pro jeden výrobek nebo pro řadu výrobků. Každý výrobek z této řady pak musí splňovat kritéria oprávněnosti i certifikační kritéria.

 

Pokud není možné předložit výrobek certifikační komisi, doloží žadatel k žádosti fotodokumentaci výrobku nebo jiným způsobem prokáže jeho existenci. V případně pochybností členů komise o jeho existenci nebo kvalitě, má komise právo pověřit jednoho ze svých členů kontrolou přímo u výrobce nebo v místě, kde se výrobek nachází.

 

Po obdržení vyplněné žádosti koordinátor posoudí váhu jednotlivých kritérií, které výrobce v žádosti deklaruje. V případě neúplné nebo chybně vyplněné žádosti vyzve žadatele k jejímu doplnění. K dalšímu posouzení postoupí koordinátor žádost komisi.

 

Žadatel o certifikaci se účastní jednání komise a představí zde svůj výrobek.

 

Komise posoudí, jestli je výrobce oprávněným žadatelem o certifikaci, zváží, zda výrobek splňuje certifikační kritéria a na základě deklarovaných a ověřených skutečností rozhodne o udělení či neudělení certifikátu.

 

Komise má právo neudělit certifikát výrobku, který je v rozporu s cílem známky, není dostatečně kvalitní nebo by jinak mohl poškodit dobré jméno známky.

 

V případě, že komise rozhodne o udělení certifikátu, žadatel obdrží certifikát opravňující k užívání zámky, má právo po dobu neomezenou označovat svůj výrobek regionální ochrannou známkou „PRAVÉ VALAŠSKÉ®".

 

Při porušení podmínek může být certifikovanému subjektu certifikát omezen nebo zrušen. Držitel má povinnost zrušený certifikát vrátit koordinátorovi.


Držitel, který ukončí svou činnost, má povinnosti tuto skutečnost oznámit svému koordinátorovi, a má povinnost koordinátorovi certifikát vrátit.

 

Pokud komise rozhodne o neudělení certifikátu, je žadatel o certifikaci seznámen s důvody zamítnutí žádosti.

 

Na udělení známky není právní nárok.

 

 

Aktuality

Vánoční přání
23.12.2020
 

Pravé Valašské Vám přeje příjemné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, pevné zdraví a spoustu osobních i pracovních úspěchů v novém roce

více zde
 
Zemřel Jaroslav Kulčák
27.01.2017
 

Oznamujeme Vám smutnou zprávu, která k nám dorazila ve středu 18.1. Ve věku 96 let zemřel Pan pekař a zakladatel pekárny v Novém Hrozenkově.

více zde
 
PF 2017
21.12.2016
 

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v Novém roce!

více zde
 
 

Partneři

 

Mapa

Mapa

Mapa mikroregionu

 

 

 

 

Všechna práva vyhrazena, © 2013 NOWONET media, s.r.o. | design HOGUERA

ankara kız yurdu kız yurdu ankara